Potvrda

„Sveti sakramenti su najdragocijenije blago Crkve i kršćanskog naroda“

Potvrda (Krizma)

Priprema za djecu koja se spremaju za sveti sakrament Potvrde odvija se prema rasporedu.

Kumstvo kod Krizme

Da bi netko mogao biti kum na  Krizmi (Firmi) treba ispunjavati slijedeće uvjete:

a) treba biti katolik sa navršenih 16 godina života

b) treba biti kršten, pričešćen i krizman

c) mora biti crkveno vjenčan (nije dovoljno samo civilno vjenčanje)

d) da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili javno živi u izvanbračnoj zajednici

e) da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati (a mogao bi)

f) da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom

g) otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.